Agrarisch natuurbeheer

Uitrijden ruige mest ANLb2016 en SNL

Het uitrijden van ruige mest mag van 1 februari tot 1 september. Dit zijn de normale datums voor vaste mest zoals die ook gelden in de mestwetgeving. Bij beheerpakketten met een rustperiode kunt u over de vorst/sneeuw uitrijden. Vanzelfsprekend mag in de rustperiode van de beheerpakketten geen mest worden uitgereden.

 

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Binnen 3 dagen na het uitrijden moet u de melding doen via het meldingsformulier. Bij het meldingsformulier hoort een kaartje waarop duidelijk staat waar de vaste mest is uitgereden. Het meldingsformulier kunt u downloaden via de website www.collectiefgroningenwest.nl  Als u de inlogcodes niet meer hebt, stuur dan even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SNL
Binnen 2 weken na het uitrijden moet u deze melding doen via het meldingsformulier, zie hieronder. Bij het meldingsformulier hoort een kaartje waarop duidelijk staat waar de vaste mest is uitgereden. Als u hierover vragen heeft, of u wilt de uitgebreide voorwaarden ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitrijden ruige stalmest SNL weidevogelbeheer 2017

 

 

 

 

Lees verder >

Ganzen

Ganzen overwinteren in Nederland of bezoeken ons land tijdens de wintertrek. Ze zoeken rust en voedsel als ze in ons land verblijven.

Stad en Ommeland overlegt met de provinciale overheid hoe op een goede manier winterrust kan worden aangeboden aan de ganzen. Op dit moment is er zowel voor de akkerbouw als voor het grasland in het Zuidlaardermeergebied teveel onduidelijkheid om winterrustpakketten af te sluiten.

Voor de meest recente informatie kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Lees verder >

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk bij de weidevogelbescherming. Zij zoeken de nesten op en beschermen ze tegen grazend vee zodat de eieren niet beschadigen. Of ze zetten een stokje zodat de boer met zijn machines om het nest heen kan werken. Nestbescherming vindt in het voorjaar plaats. Vrijwilligers trekken meestal een keer per week het veld in om nesten te zoeken. Genietend van de ruimte en de rust in het veld doen zij daar zeer nuttig werk.

Bij Stad en Ommeland zijn vrijwilligers in het voorjaar de ‘spin in het web’. Boeren werken samen met natuurbeschermers en hun vrijwilliger. Boeren en vrijwilligers maken met elkaar afspraken over wie het gras maait en wie het gras laat staan, zodat de kuikens voedsel kunnen vinden en er kunnen schuilen voor belagers. Er worden in overleg maatregelen genomen om weidevogels te beschermen tegen belagers. Waar mogelijk worden plasjes of vlakke slootkanten gerealiseerd, want weidevogels houden erg van natte voeten.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.


U kunt hier uw vergunning voor het beschermen van de weidevogelnesten downloaden

Lees verder >

Collectief beheer

Weidevogels stellen hoge eisen aan hun leefgebied. Om succesvol jongen groot te brengen moeten zij voldoende rust, voedsel, water en vluchtgelegenheid hebben. Daarbij kijken vogels niet naar grenzen van boerenland of natuurgebied. Onderzoeken hebben laten zien dat zogenaamd mozaïekbeheer het meest kansrijk is.

Mozaïekbeheer houdt in dat er in het voorjaar volop variatie moet zijn in de weidevogelgebieden. Drassige plas-dras percelen waar de vogels kunnen rusten en foerageren. Percelen met kort gras, waar soorten als de kievit en scholekster voedsel zoeken en broeden. Percelen waar het gras tot ver in juni blijft staan, zodat bijvoorbeeld de grutto en tureluur daar veilig kunnen broeden.
Om het mozaïek compleet te maken wordt op de juiste plekken gezorgd voor koeien in de wei. Er wordt ruige stalmest gestrooid en er worden zo hier en daar slootkanten ‘kuikenvriendelijk’ gemaakt. Veel Stad en Ommeland boeren laten bij het maaien vluchtstroken staan, zodat jonge kuikens daar beschutting kunnen zoeken.

Beheerpakketten voor weidevogelbeheer worden collectief aangevraagd. Stad en Ommeland, dat deel uitmaakt van Collectief Groningen West, heeft alle kennis in huis om boeren en particulieren te ondersteunen bij het aanvragen van de tegemoetkoming voor het meedoen aan weidevogelbeheer. Op het kantoor in Sauwerd worden de aanvragen en het intekenen van het beheer verzorgd. Al het beheer wordt via een webapplicatie ingetekend op een zogenaamde gebiedskaart. Collectief Groningen West biedt jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar een geoptimaliseerde versie van de gebiedskaart aan bij de provincie Groningen. Het intekenen voor de subsidie vindt jaarlijks plaats van oktober t/m december.

Lees verder >

Resultaten van het beschermingswerk

Stad en Ommeland houdt zorgvuldig bij of alle inspanningen ook het gewenste resultaat opleveren. Elke deelnemer levert verplicht elk jaar de getelde nesten aan bij de vereniging. Verder laat Stad en Ommeland de laatste jaren onafhankelijke tellingen uitvoeren volgens de BMP-alarm methode.

 Lees verder >

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016

Collectief Groningen West
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016

Met ingang van 1 januari 2016 ging het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. De collectieven nemen als eindbegunstigde voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb2016-2021) een centrale rol in binnen dit stelsel voor het leveren van prestaties op het gebied van biodiversiteit. Naast biodiversiteitsdiensten zijn waterdiensten nog in de opbouwfase bij de collectieven.

Deelname aan weidevogelbeheer is niet meer zo vanzelfsprekend als het in het verleden was. Er is door de Provincie Groningen kritisch gekeken of het gebied waarin de percelen liggen daadwerkelijk bijdraagt aan de natuurdoelstellingen voor dat gebied.

In november 2014 is Collectief Groningen West opgericht. Het collectief omvat het gebied van de agrarische natuurverenigingen Stad en Ommeland, De Eendracht en Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier. Het weidevogelbeheer en het landschapsbeheer worden vanaf 2016 geregeld vanuit dit collectief. In juli 2015 heeft het collectief een gebiedsofferte aangeboden bij de provincie. In het najaar van 2015 is begonnen met de intekening voor het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van Collectief Groningen West; www.collectiefgroningenwest.nl
Als u vragen heeft, stuur dan even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bestuur van het Collectief Groningen West wordt gevormd door de volgende personen:
1. Dhr. F. Nieuwenhuis, voorzitter
2. Dhr. P. Tameling, vicevoorzitter
3. Dhr. P.N. van Dam, secretaris
4. Mw. L. de Haan, penningmeester
5. Dhr. B. Steenbergen, lid
6. Dhr. S. Posthumus, lid
7. Dhr. W. Cazemier, lid

 

 

 

Lees verder >

Gebiedsplannen

Stad en Ommeland wordt namens haar leden vaak betrokken bij het maken van gebiedsplannen. Stad en Ommeland heeft uitgebreide kennis van zowel landbouw als natuur. Bovendien heeft Stad en Ommeland goede contacten met zowel boeren, maatschappelijke organisaties als beleidsmakers. Dit zorgt ervoor dat de club bij uitstek geschikt is om de praktische vertaalslag te maken van beleid naar gebiedsinrichting en –beheer.Lees verder >

Agenda